Tắt QC... [X]
Menu

Giới thiệu khoa Kinh tế - Luật

Cập nhật : 27/08/2018
Lượt xem: 4105

Giới thiệu về khoa Kinh tế - Luật, Trường đại học Thương Mại

KHOA KINH TẾ - LUẬT

Địa chỉ: Tầng 2, phòng 209 nhà F   Điện thoại: 04.37643219 (số máy lẻ 3080)

Email: kinhte-luat@tmu.edu.vn       Facebook: https://www.facebook.com/ktltmu

Website: kinhteluat.tmu.edu.vn

Trưởng khoa:    PGS.TS. Hà Văn Sự

Phó trưởng khoa: ThS. Đỗ Hồng Quyên

1. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Kinh tế - Luật và các chuyên ngành đào tạo

- Khoa Kinh tế - Luật  được Nhà trường phân công quản lý và tổ chức thực hiện 2 chương trình đào tạo ở trình độ đại học là: Chuyên ngành Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế) và Chuyên ngành Luật kinh tế (thuộc ngành Luật kinh tế). Ngoài bộ phận Văn phòng khoa, Khoa Kinh tế - Luật có 04 bộ môn và 01 trung tâm trực thuộc Khoa quản lý, với tổng số 33 CBVC.

- Về lịch sử hình thành và phát triển của Khoa: Khoa Kinh tế - Luật tiền thân là Khoa Kinh tế thương nghiệp được thành lập từ năm 1960. Trong lịch sử phát triển gần 60 năm, Khoa Kinh tế - Luật đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng để khẳng định và đáp ứng với quá trình đổi mới và phát triển của Nhà trường, với nhu cầu đào tạo của xã hội. Cụ thể:

Khoa Kinh tế thương nghiệp được thành lập từ năm 1960 và đào tạo chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp ở trình độ đại học từ năm 1965 (từ khoá 1) – Là một Khoa chuyên ngành lớn và gắn liền với sự ra đời Trường Đại học Thương nghiệp mà sau này là Trường Đại học Thương mại. Sau khi tạm dừng đào tạo từ năm 1994 đến năm 2000 (từ khoá 26 đến 34), ngày 20/08/2000 Khoa Kinh tế được thành lập trở lại (theo Quyết định số 348/QĐ-TCCB của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 25/01/2000) và tiếp tục đào tạo trở lại chuyên ngành Kinh tế thương mại (thuộc ngành Kinh tế) từ năm 2000 (từ khoá 35). Từ năm 2016 (tức là từ khoá 52) chuyên ngành này được đổi thành chuyên ngành Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế).

Đáp ứng nhu cầu mở rộng các chuyên ngành đào tạo và phát triển thành trường đại học đa ngành, Khoa Luật thương mại được thành lập theo Quyết định 511/QĐ-ĐHTM ngày 30/06/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại và chính thức đào tạo chuyên ngành Luật thương mại từ khóa 45. Từ năm 2016 (tức là từ khoá 52) chuyên ngành này được đổi thành chuyên ngành Luật kinh tế (thuộc ngành Luật kinh tế).

Do yêu cầu về mặt tổ chức và hoàn thiện mô hình quản lý các chuyên ngành đào tạo trong Nhà trường, ngày 18/06/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đã ra Quyết định số 338/QĐ-ĐHTM sáp nhập 2 Khoa là Khoa Kinh tế và Khoa Luật thương mại thành Khoa Kinh tế - Luật ngày nay.

2. Về lịch sử và mục tiêu đào tạo các chuyên ngành của Khoa Kinh tế - Luật

2.1. Về chuyên ngành Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế)

- Về lịch sử đạo tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế: Trong lịch sử phát triển của Trường, chuyên ngành Kinh tế - Kế hoạch thương nghiệp (gọi tắt là Kinh tế thương nghiệp) - tiền thân của chuyên ngành Kinh tế thương mại và Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế) hiện nay bắt đầu đào tạo bậc đại học từ năm 1965 (từ Khoá 1) do Khoa Kinh tế thương nghiệp quản lý. Trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy và phát triển các chuyên ngành đào tạo của Trường, chuyên ngành Kinh tế thương nghiệp tạm dừng đào tạo từ năm 1994 đến năm 2000 (từ khoá 26 đến 34). Đến năm 2000 (từ khoá 35) chuyên ngành Kinh tế thương mại (thuộc ngành Kinh tế) được khôi phục đào tạo trở lại (theo Quyết định số 4650/ĐH của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 22/05/1999 cho phép Trường Đại học Thương mại tuyển sinh trở lại chuyên ngành Kinh tế thương mại), từ năm 2016 (tức là từ Khoá 52) chuyên ngành Kinh tế thương mại được đổi thành chuyên ngành Quản lý kinh tế (thuộc ngành Kinh tế).

- Về mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế - xã hội; có năng lực chuyên môn sâu về phân tích và quản lý kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, tổ chức quản lý và giải quyết các vấn đề kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân và tại doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cần thiết, cơ bản thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền về kinh tế - xã hội hiện đại; Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý kinh tế; Có khả năng phân tích và hoạch định chính sách, tổ chức quản lý và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân và tại doanh nghiệp. Có kiến thức căn bản để phát triển sang các ngành đào tạo khác và các trình độ học cao hơn của Trường Đại học Thương mại và của các trường đại học khác khối ngành kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Về kỹ năng: Có kỹ năng i) thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế - xã hội; ii) nghiên cứu và dự báo kinh tế; iii) nghiên cứu và phân tích các vấn đề kinh tế, hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp; iv) phân tích, hoạch định, tổ chức và quản lý chính sách kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp; v) tổng hợp và lập báo cáo các vấn đề nghiên cứu về kinh tế và quản lý trong kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp; vi) sử dụng các phương pháp định lượng và định tính trong phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế; và vii) có kỹ năng cần thiết về ngoại ngữ và tin học phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác.

Về phương pháp: Có năng lực giao tiếp và truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình; có khả năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các bộ phận khác nhau ở phạm vi doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước các cấp và tổ chức khác có liên quan tới phân tích, hoạch định chính sách kinh tế và quản lý kinh tế.

2.2. Về chuyên ngành Luật kinh tế (thuộc ngành Luật kinh tế)

- Về lịch sử đạo tạo chuyên ngành Luật kinh tế: Chuyên ngành Luật thương mại tiền thân của chuyên ngành Luật kinh tế hiện nay được chính thức đào tạo ở trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mại từ năm 2009 (từ khóa 45) đến năm 2015 (đến khoá 51). Từ năm 2016 (tức là từ Khoá 52), chuyên ngành Luật thương mại được đổi thành chuyên ngành Luật kinh tế (thuộc ngành Luật kinh tế). Khoa Luật thương mại được Hiệu trưởng phân cấp quản lý đào tạo chuyên ngành Luật thương mại cho đến khi Khoa Kinh tế và Khoa Luật thương mại sáp nhập thành Khoa Kinh tế - Luật theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Về mục tiêu đào tạo Chuyên ngành Luật thương mại:

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế và pháp luật; có năng lực chuyên môn sâu về pháp luật trong kinh tế; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: Có những kiến thức giáo dục đại cương cần thiết thuộc khối ngành Luật kinh tế, có kiến thức nền về kinh tế và pháp luật hiện đại; có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh tế và kinh doanh; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn kinh doanh ở trong nước và với nước ngoài, trong quản lý nhà nước về kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Có kiến thức căn bản để phát triển sang các ngành đào tạo khác hoặc học lên các trình độ cao hơn của Trường Đại học Thương mại và các trường đại học khác thuộc khối ngành Luật, Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Về kỹ năng: Có kỹ năng i) phân tích, phát hiện, tư vấn và giải quyết những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; ii) hoạch định và đảm bảo tính hợp pháp của các quyết định trong quản trị chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh; iii) lập, kiểm soát thể thức, nội dung pháp lý và giao kết các hợp đồng trong kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác; iv) tham gia hoạch định, triển khai thực thi, giám sát, đánh giá các qui định pháp luật trong quản lý nhà nước các cấp về kinh tế; v) có khả năng giải quyết khiếu nại, tham gia tranh tụng liên quan đến các vấn đề pháp lý về quản lý nhà nước về kinh tế các cấp và kinh doanh của doanh nghiệp; và v) có kỹ năng cần thiết về ngoại ngữ và tin học phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác.

Về phương pháp: Có năng lực giao tiếp và truyền thông các vấn đề pháp lý về kinh tế; diễn đạt các vấn đề pháp lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình; có khả năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và xử lý các vấn đề pháp lý về kinh tế.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận pháp chế trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế, các cơ quan pháp chế trong hệ thống quản lý nhà nước về kinh tế, các đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật kinh tế...

3. Các đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế - Luật

3.1. Bộ môn Quản lý kinh tế

- Quá trình phát triển: Bộ môn Quản lý kinh tế tiền thân là Bộ môn Kinh tế thương mại. Bộ môn Kinh tế thương mại được tái thành lập cùng với sự tái thành lập Khoa Kinh tế từ tháng 08/2000. Trước đó, Bộ môn Kinh tế thương mại với tên gọi là Bộ môn Kinh tế thương nghiệp được hình thành từ khi thành lập Khoa Kinh tế thương nghiệp - năm 1960. Ngày 10/11/2016, Bộ môn Kinh tế thương mại được đổi tên thành Bộ môn Quản lý kinh tế theo Quyết định số 929/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng.

- Chức năng, nhiệm vụ: Hiện nay Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần về quản lý kinh tế, kinh tế và quản lý nhà nước về thương mại cho các đối tượng và hệ đào tạo của Trường; tổ chức các hoạt động NCKH của giáo viên và hướng dẫn NCKH sinh viên về các đề tài thuộc các lĩnh vực quản lý kinh tế và kinh tế, quản lý nhà nước về thương mại.

- Các học phần Bộ môn đảm nhiệm: Nguyên lý quản lý kinh tế, Kinh tế thương mại 1, Kinh tế thương mại 2, Quản lý nhà nước về thương mại, Chính sách kinh tế - xã hội, Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Quản lý nhà nước về kinh tế (cho hệ đào tạo cao học), Phân tích và quản lý nhà nước về đầu tư (cho hệ đào tạo cao học), Phân tích chính sách kinh tế và thương mại (cho hệ đào tạo cao học), Chính sách thương mại của các nước đang phát triển (cho hệ đào tạo cao học).

3.2. Bộ môn Luật Căn bản

- Quá trình phát triển: Bộ môn Luật Căn bản được thành lập theo quyết định số 512/QĐ-ĐHTM ngày 30/06/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

- Chức năng, nhiệm vụ : Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần về Luật căn bản cho các đối tượng và hệ đào tạo của trường; tổ chức các hoạt động NCKH của giáo viên và hướng dẫn NCKH sinh viên về các đề tài thuộc phạm vi các học phần của bộ môn.

- Các học phần Bộ môn đảm nhiệm: Pháp luật đại cương, Luật dân sự 1, Luật dân sự 2, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp, Luật hành chính, Công pháp quốc tế, Luật so sánh, Pháp luật lao động và an sinh xã hội, Luật tố tụng dân sự, Luật hình sự, Xây dựng văn bản pháp luật, Pháp luật hợp đồng.

3.3. Bộ môn Luật Chuyên ngành

- Quá trình phát triển: Bộ môn Luật chuyên ngành được thành lập theo quyết định số 512/QĐ-ĐHTM ngày 30/06/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

- Chức năng, nhiệm vụ : Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần về Luật chuyên ngành các đối tượng và hệ đào tạo của trường; tổ chức các hoạt động NCKH của giáo viên và hướng dẫn NCKH sinh viên về các đề tài thuộc phạm vi các học phần của bộ môn.

- Các học phần Bộ môn đảm nhiệm: Luật kinh tế 1, Luật kinh tế 2, Luật thương mại điện tử, Pháp luật tài chính & ngân hàng, Pháp luật môi trường & đất đai, Luật đầu tư, Luật thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật cạnh tranh & bảo vệ người tiêu dùng, Luật chứng khoán, Pháp luật xuất nhập khẩu, Luật kinh tế nâng cao (cho hệ đào tạo cao học).

3.4. Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp

- Quá trình phát triển: Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp tiền thân là Bộ môn Kinh tế thương nghiệp được hình thành từ khi thành lập Khoa Kinh tế (năm 1960). Bộ môn có lịch sử phát triển gắn liền với quá trình hình thành và phát triển về mọi mặt của Trường Đại học Thương mại. Năm 1995, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Quản trị doanh nghiệp trực thuộc Khoa Quản trị doanh nghiệp. Đến năm 1998, Bộ môn được tách ra từ Bộ môn Quản trị doanh nghiệp và lấy tên là Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp. Năm 2005 sau khi tái cơ cấu các bộ môn trong Trường, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Quản trị căn bản thuộc Khoa Quản trị doanh nghiệp (hiện nay là Khoa Quản trị kinh doanh). Cùng với sự ra đời của Khoa Quản trị nhân lực, từ tháng 8 năm 2010 Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp được tái thành lập và trực thuộc Khoa Quản trị nhân lực. Tháng 8 năm 2015 Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực. Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp lại một lần nữa được tái thành lập và tách ra từ Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực theo Quyết định số 82/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng, trực thuộc Khoa Kinh tế - Luật.

- Chức năng, nhiệm vụ: Hiện nay Bộ môn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần chuyên môn cho các đối tượng và hệ đào tạo của Trường; tổ chức các hoạt động NCKH của giảng viên và hướng dẫn NCKH sinh viên về các đề tài thuộc các lĩnh vực kinh tế doanh nghiệp, kinh tế đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư.

- Các học phần Bộ môn đảm nhiệm: Kinh tế doanh nghiệp, Kinh tế đầu tư (cho hệ đào tạo đại học), Phân tích và quản lý nhà nước về đầu tư (cho hệ đào tạo cao học).

3.5. Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kinh tế - Luật

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kinh tế - Luật được được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-ĐHTM ngày 30/03/2010 của Hiệu trưởng với tên gọi ban đầu là Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật Kinh tế và Thương mại. Đến năm 2016 được đổi tên thành Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kinh tế - Luật.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu pháp luật về kinh tế, thương mại; Xây dựng, triển khai thực hiện hoặc liên kết với các đối tác ngoài trường mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật kinh tế, thương mại và cấp chứng chỉ cho người học; Tư vấn và cung ứng các dịch vụ pháp luật kinh tế, thương mại cho các đối tượng có nhu cầu.

3.5.  Bộ phận Văn phòng khoa Kinh tế - Luật

Hiện nay, bộ phận Văn phòng khoa gồm có: Ban lãnh đạo Khoa gồm Trưởng khoa và 2 Phó trưởng khoa thực hiện chức năng quản lý Khoa về chuyên môn, đào tạo, tổ chức nhân sự và các hoạt động khác theo phân cấp của Hiệu trưởng; 1 Thư ký khoa giúp việc cho ban lãnh đạo khoa thực hiện công tác quản lý sinh viên và lưu trữ, quản lý văn bản. Thư ký khoa sinh hoạt hành chính tại Bộ môn Quản lý kinh tế.

DANH SÁCH CBVC CỦA KHOA KINH TẾ - LUẬT

Stt

HỌ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ,

CHỨC DANH

CHỨC VỤ

          Ban Chủ nhiệm khoa
  Hà Văn Sự PGS.TS Trưởng khoa
  Đỗ Hồng Quyên ThS, NCS P. Trưởng khoa
       
  Bộ môn Quản lý kinh tế

1

Vũ Thị Hồng Phượng ThS, NCS P.Trưởng BM phụ trách BM;

2

Nguyễn Minh Phương ThS, NCS P. Trưởng BM

3

Hà Văn Sự PGS.TS Trưởng khoa, Đảng uỷ viên trường, Bí thư chi bộ

4

Thân Danh Phúc TS, GVC  

5

Dương Hoàng Anh ThS, NCS  Chủ tịch công đoàn khoa

6

Thái Thu Hương ThS  

7

Nguyễn Thị Hương Giang ThS, NCS  

8

Vũ Tam Hòa TS  

9

Phạm Thị Dự ThS  

10

Đặng Hoàng Anh ThS  

11

Lê Như Quỳnh ThS  

12

Ngô Ngân Hà ThS, NCS Bí thi Liên chi Đoàn

13

Dương Thị Thu Hương CN Thư ký khoa
            Bộ môn Luật Căn bản

14

Trần Thành Thọ TS, GVC Trưởng BM

15

Nguyễn Thị Kim Thanh ThS, NCS P. Trưởng BM

16

Đỗ Hồng Quyên ThS, NCS P. Trưởng khoa

17

Phạm Minh Quốc ThS  

18

Nguyễn Thị Vinh Hương ThS GĐ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Kinh tế - Luật

19

Nguyễn Thị Thanh Hương ThS, NCS (Tại Úc)  

20

Đỗ Thị Hoa ThS, NCS  

21

Trần Thị Nguyệt ThS Bí thư CĐ giáo viên

22

Đinh Thanh Thủy TS  

23

Đinh Thị Ngọc Hà ThS  
            Bộ môn Luật Chuyên ngành

24

Trần Thị Thu Phương PGS.TS Trưởng Bộ môn

25

Đỗ Phương Thảo ThS, NCS P.trưởng BM

26

Hoàng Thanh Giang ThS  

27

Tạ Thị Thùy Trang ThS  

28

Nguyễn Thị Nguyệt ThS  

29

Nguyễn Thái Trường ThS, NCS  

30

Trần Ngọc Diệp ThS  

31

Phùng Bích Ngọc ThS, NCS  
            Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp

32

Chu Thị Thủy TS, GVC Trưởng Bộ môn

33

Phạm Hà Phương ThS Tổ trưởng CĐ bộ môn

34

Vũ Thị Yến ThS, NCS  

4. Nghiên cứu khoa học sinh viên Kinh tế - Luật:

Hàng năm Khoa có từ 80 – 100 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trong Khoa, thu hút 250 – 300 sinh viên tham gia. Nhiều đề tài trong đó đạt giải cao ở cấp Trường và cấp Bộ.

5. Các bài báo khoa học khoa Kinh tế - Luật:

Hàng năm Khoa có từ 40 – 50 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, tại các kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế.

6. Các giáo trình / sách đã xuất bản, văn bản quản lý đã ban hành

Stt

Tên giáo trình/sách

NXB

Năm xuất bản

1

Pháp lý đại cương

Thống kê

1995

2

Luật kinh tế

Thống kê

2000 (sửa đổi 2008)

3

Kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Giáo dục

2005

4

Pháp luật đại cương

Thống kê

2009

5

Kinh tế thương mại đại cương

Thống kê

2015

6

Quản lý nhà nước về thương mại

Thống kê

2015

7

Giáo trình Luật thương mại quốc tế

Thống kê

2016

7. Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã thực hiện

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người tham gia / Trách nhiệm tham gia trong đề tài
Đề tài cấp Nhà nước

1

Hoàn thiện chính sách và cơ chế điều tiết cung - cầu ổn định thị trường một số hàng hóa thiết yếu

2011-2013

Đề tài cấp NN, Mã số ĐTĐL.58G.2011

Hà Văn Sự

Tham gia đề tài

2

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay

2013-2015

Đề tài cấp NN, Mã số KX.03.10/11-15

Hà Văn Sự

Ban chủ nhiệm đề tài

Đề tài cấp Bộ

1

Những giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

2000-2002

Cấp Bộ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Thân Danh phúc

Chủ nhiệm đề tài

2

Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thương mại theo tiếp cận phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

2003-2004

Mã số B2003-39-36, Cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hà Văn Sự

Chủ nhiệm đề tài

3

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ một số ngành dịch vụ mũi nhọn của thủ đô Hà Nội giai đoạn hiện nay

2007-2008

Mã số B2007-07-32, Cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hà Văn Sự

Chủ nhiệm đề tài

4

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông của nước ta giai đoạn hiện nay

2009-2010

Mã số B2009-07-83, Cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hà Văn Sự

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu thực trạng giải quyết tranh chấp trong WTO về phòng vệ thương mại

2015-2016

Đề tài cấp Bộ - Mã số ĐTKHCN/173/15

Trần Thị Thu Phương

Chủ nhiệm đề tài

6

Hoàn thiện khoán kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

2003-2005

Đề tài cấp Bộ - Mã số B2005-39-81

Chu Thị Thủy

Chủ nhiệm đề tài

7

Thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

2016-2018

Đề tài cấp Bộ - Mã số B2016-TMA-05

Chu Thị Thủy

Chủ nhiệm đề tài

Đề tài cấp Cơ sở (Từ năm 2010 đến nay)

1

Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư từ Trung Quốc vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay

2009-2010

Đề tài cấp Trường

Vũ Thị Hồng Phượng

2

Tác động của rào cản phi thuế quan đến quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ tài chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

2009-2010

Đề tài cấp Trường

Dương Hoàng Anh

3

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phân công quyền lực nhà nước trên địa bàn Quận Cầu Giấy, thực trạng và giải pháp

2009-2010

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thanh Hương

4

Rà soát mối quan hệ và sự trùng lặp giữa các học phần thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành của Khoa Luật Thương mại

2009-2010

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Vinh Hương

5

Thực trạng và một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong đoạn hiện nay

2010-2011

Đề tài cấp Trường

Vũ Thị Hồng Phượng

6

Tác động của hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản – Thực trạng và giải pháp

2010-2011

Đề tài cấp Trường

Dương Hoàng Anh

7

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội(định hướng nghiên cứu nhóm hàng thực phẩm chức năng)

2010-2011

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Hương Giang

8

Một số vấn đề về chế định tài sản và quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

2010-2011

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Kim Thanh

9

Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt nam

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Minh Phương

10

Chính sách quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu xe ô tô cũ tại Việt Nam hiện nay

2011-2012

Đề tài cấp trường

Nguyễn Thị Hương Giang

11

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn các quận Hà Nội

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Phạm Thị Dự

12

Vấn đề trách nhiệm vật chất trong quan hệ pháp luật lao động tại địa bàn thành phố Hà Nội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thanh Hương

13

Hoàn thiện chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2005

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Vinh Hương

14

Một số vấn đề lý luận cơ bản về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Trần Thị Nguyệt

15

Giải pháp tăng cường pháp lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Trần Thành Thọ

16

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Hoàng Thanh Giang

17

Pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Tạ Thị Thùy Trang

18

Một số vấn đề pháp lý trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với giáo trình xuất bản của Trường ĐH Thương mại

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Nguyệt

19

Phương pháp luận xác định và đánh giá hiệu quả kinh tế thương mại ở nước ta hiện nay

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Hà Văn Sự

20

Phát triển hệ thống siêu thị bán lẻ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Minh Phương

21

Tăng cường quản lý nhà nước đối với  dịch vụ viễn thông  ở Việt Nam

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Vũ Tam Hòa

22

Đánh giá tác động của VJEPA đến phát triển thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2009 – 2013

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Dương Hoàng Anh

23

Pháp luật về chống trợ cấp và chống bán phá giá trong thương mại quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Đỗ Hồng Quyên

24

Pháp luật lao động - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Đỗ Thị Hoa

25

Trách nhiệm kỷ luật lao động và thực tiễn áp dụng tại trường Đại học Thương Mại

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Trần Thành Thọ

26

Hoàn thiện quy định của pháp luật cạnh tranh về các trường hợp tập trung kinh tế được hưởng miễn trừ

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Trần Thị Thu Phương

27

Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền dưới góc độ sở hữu trí tuệ

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Đỗ Phương Thảo

28

Hoạt động của đại lý thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Phùng Bích Ngọc

29

Một số vấn đề về an toàn trong giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại điện tử

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Trần Ngọc Diệp

30

Một số vấn đề pháp lý về công ty hợp danh và thực tiễn phát triển loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam hiện nay

2012-2013

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thái Trường

31

Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam -Hàn Quốc

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Vũ Thị Hồng Phượng

32

Nghiên cứu khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) và những tác động đến quan hệ thương mại Việt – Trung

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Minh Phương

33

Kinh nghiệm phát triển thương mại dịch vụ của một số nước NIC châu Á và bài học cho Việt Nam

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Lê Như Quỳnh

34

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh ở Việt Nam

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Phạm Thị Dự

35

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam với Hàn Quốc giai đoạn đến 2020

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Dương Hoàng Anh

36

Đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU – Tiếp cận RCA

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Ngô Ngân Hà

37

Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Trần Thị Nguyệt

38

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp thương mại ngoài thủ tục tố tụng tư pháp

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Hoàng Thanh Giang

39

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hạn chế hành vi lạm quyền của cổ đông lớn của công ty cổ phần trong pháp luật Việt Nam

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Nguyệt

40

Biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản theo pháp luật Việt Nam

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Trần Ngọc Diệp

41

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền tự do kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thái Trường

42

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2013-2014

Đề tài cấp Trường

Đỗ Thị Hoa

43

Quyền hiến bộ phận cơ thể, hiến xác sau khi chết theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005

2014-2015

Đề tài cấp Trường

Đinh Thị Thanh Thủy

44

Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2014-2015

Đề tài cấp Trường

Trần Thị Nguyệt

45

Pháp luật về bảo lãnh theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

2014-2015

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Kim Thanh

46

Nghiên cứu những vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại hợp đồng theo Công ước Viên 1980 về Mua bán hàng hóa Quốc tế

2014-2015

Đề tài cấp Trường

Phạm Minh Quốc

47

Bảo vệ quyền lợi của chủ nợ theo quy định của pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay

2014-2015

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thái Trường

48

Kiểm soát giao dịch giữa các bên có liên quan trong tập đoàn kinh tế

2014-2015

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Nguyệt

49

Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào các dự án trồng rau công nghệ cao ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Phạm Thị Dự

50

Những vấn đề pháp lý về Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương và thách thức đối với Việt Nam

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thanh Hương

51

Hợp tác công tư trong hoạt động cung ứng dịch vụ y tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Đinh Thị Thanh Thủy

52

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Kim Thanh

53

Nghiên cứu quảng cáo so sánh nhằm cạnh tranh không lành mạnh

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Phùng Bích Ngọc

54

Pháp luật về hợp đồng mẫu

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Trần Ngọc Diệp

55

Nghiên cứu pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thái Trường

56

Ứng dụng mô hình kiểm định Granger Causility trong đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp của Trung quốc đối với tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Thái Thu Hương

57

Lao động cưỡng bức theo quy định của pháp  luật lao động Việt Nam – thực trạng và giải pháp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Đinh Thị Thanh Thủy

58

Pháp luật về quyền bí mật đời tư ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Vinh Hương

59

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – Thực trạng và Giải pháp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Trần Thị Nguyệt

60

Pháp luật về chế tài thương mại thao quy định của Luật thương mại năm 2005 – Thực trạng và giải pháp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Kim Thanh

61

Pháp luật về mua bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Hoàng Thanh Giang

62

Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Thị Nguyệt

63

Đẩy mạnh ứng dụng các hình thức bán hàng hiện đại ở một số công ty kinh doanh máy tính trên địa bàn Hà Nội (nghiên cứu điển hình ở 2 công ty: Công ty cổ phần Thời Đại Mới và Công ty cổ phần Đăng Khoa)

2011-2012

Đề tài cấp Trường

ThS Phạm Hà Phương

64

Nghiên cứu lý luận về tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại và vận dụng vào học phần: Tổ chức và định mức lao động

2012-2013

Đề tài cấp Trường

ThS Phạm Hà Phương

65

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về định mức lao động trong các doanh nghiệp thương mại để hoàn thiện bài giảng học phần: Tổ chức và định mức lao động

2013-2014

Đề tài cấp Trường

ThS Vũ Thị Yến

 

 

Giới thiệu khoa Kinh tế - Luật
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​