Tắt QC... [X]
Menu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Cập nhật : 28/08/2018
Lượt xem: 7146
Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp đơn về Phòng Công tác Sinh viên theo mẫu dưới đây (có xác nhận của Khoa) kèm theo các minh chứng sau:
 
1- Đối với sinh viên thuộc diện được miễn học phí:
1.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND Xã xác nhận;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao thẻ thương, bệnh binh hoặc quyết định được hưởng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền.
 
1.2 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: Giấy xác nhận của UBND Xã
 
1.3 Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:
- Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã;
- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo do UBND cấp xã xác nhận.
 
1.4 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo:
- Giấy khai sinh (Nộp bản sao, bản chính đối chiếu);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã xác nhận
 
1.5. Sinh viên hệ cử tuyển: Các địa phương thực hiện chi trả kinh phí đào tạo (Bao gồm tiền học phí, học bổng và trợ cấp) trên cơ sở hợp đồng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
 
1.6. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn:
- Bản sao giấy khai sinh
- Sổ hộ khẩu thường trú (Bản photo công chứng).
 
2. Đối với sinh viên được giảm 50% học phí: Sinh viên là con của cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên:
- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạ lao động (bản phôt công chứng);
- Bản sao giấy khai sinh
 
 
3. Lưu ý:
- Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung, học chương trình thứ hai sẽ không được tính miễn, giảm học phí
 
- Thời điểm thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định này được tính hưởng từ ngày 01/9/2013.
 
- Sinh viên làm đơn (theo mẫu), lấy xác nhận của Khoa quản lý kèm theo bộ hồ sơ minh chứng đối với từng đối tượng như đã nêu trên nộp về Phòng Công tác Sinh viên.
 
- Thời hạn nộp hồ sơ hàng năm: Học kỳ I đến hết 15/9; Học kỳ II đến hết ngày 28/02.
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)
 
Kính gửi: Trường Đại học Thương mại
 
Họ và tên:..................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..............................................
Nơi sinh:....................................................................
Lớp:............................. Khóa:............ Khoa:..........................................
Mã số sinh viên:........................................................
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74).................................................................................
................................................................................................................
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.
                                                                      , ngày..... tháng..... năm 201..
         Xác nhận của Khoa                                   Người làm đơn
          (Quản lý sinh viên)                            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​