Tắt QC... [X]
Menu

Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên thuộc Khoa Kinh tế - Luật

Cập nhật : 28/08/2018
Lượt xem: 1281
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------o0o-------------
 
ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN
 
Kính gửi:    - Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế – Luật
Tên em là: ..............................., sinh ngày......tháng......năm 19....
Là sinh viên lớp:......... mã sinh viên: .............. thuộc khoa Kinh tế - Luật quản lý.
Nay em làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa Kinh tế – Luật xác nhận em hiện đang là sinh viên.
Lý do cần xác nhận trên để: ................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................
 
                                                  Hà Nội, ngày......tháng.....năm 2014
                                                                                     SINH VIÊN
 
 
 
 
Xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa Kinh tế-Luật
Khoa Kinh tế-Luật xác nhận em:............................................ hiện đang là sinh viên lớp.............. thuộc khoa quản lý.
                                               Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2014
  K/T TRƯỞNG KHOA
  PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
 
 
 
(Sinh viên download mẫu đơn xác nhận sinh viên trên file đính kèm)
Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên thuộc Khoa Kinh tế - Luật
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​