HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO


Mục đích: Phiếu này được sử dụng để lấy ý kiến của sinh viên đang học về chất lượng công tác quản lý, điều hành và phục vụ đào tạo.


Yêu cầu: Sinh viên (SV) trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu vào ô vuông tương ứng với phương án hoặc mức đánh giá lựa chọn một cách khách quan và có tính xây dựng. Những câu có dấu (*) là những câu bắt buộc phải trả lời


Trả lời câu hỏi đánh giá theo thang 5 điểm với quy ước: 1 - không, kém; 2 - yếu; 3 - trung bình; 4 - khá; 5 - tốt.


PHẦN 1: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐÀO TẠO

54321
1.1 Mức độ thuận lợi cho việc lựa chọn các HP (học phần) trong đăng ký học tập của SV
1.2 Mức độ đáp ứng việc lựa chọn không bị trùng lặp thời khóa biểu của các HP đăng ký
54321
2.1 Mức độ phù hợp của quỹ thời gian đăng ký HP
2.2 Mức độ phù hợp trong tổ chức đăng ký HP của cá nhân SV
2.3 Mức độ phù hợp của đăng ký bổ sung hoặc rút bớt các HP đã phù hợp?
54321
3.1 Mức độ phù hợp của việc công bố lịch thi học kỳ
3.2 Mức độ phù hợp, kịp thời của thông báo điều kiện thi, kết quả học kỳ
54321
Đánh giá mức độ phù hợp của việc giải quyết các đơn từ, kiến nghị của SV đối với các thay đổi trong học tập và thi cử
54321
5.1 Liên quan đến cố vấn học tập
5.2 Liên quan đến quản lý đào tạo cấp trường
5.3 Liên quan đến quản lý đào tạo cấp khoa, BM & GVGD
54321
6.1 Cố vấn học tập
6.2 Quản lý đào tạo cấp trường
6.3 Quản lý đào tạo cấp khoa, BM & GVGD

PHẦN 2: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

54321
Mức độ phù hợp của việc đánh giá điểm rèn luyện của SV trong quá trình học tập theo qui chế hiện hành
54321
Mức độ phù hợp của quy chế, quy trình giải quyết các đơn từ, xác nhận và thay đổi đối với SV
54321
Mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đề xuất của SV trong giải quyết chế độ và đổi mới phương thức quản lý SV
54321
Đánh giá mức độ thực hiện cơ chế, chính sách, chế độ về học bổng, học phí của SV
54321
11.1 SV nội trú
11.2 SV ngoại trú
54321
Đánh giá công tác phát hiện, xử lý những vi phạm của SV
54321
13.1 Đoàn thanh niên (Chi đoàn)
13.2 Hội sinh viên (Chi hội)
54321
14.1 Ở cấp BM (bộ môn) & GVGD (giáo viên giảng dạy)
14.2 Ở cấp khoa
14.3 Ở cấp trường
54321
15.1 Mức độ tìm kiếm và cung cấp các học liệu do GVGD HP giới thiệu
15.2 Mức độ phục vụ phòng đọc thư viện cho SV
54321
16.1 Mức độ VS sạch sẽ của bàn ghế, hội trường, lớp học
16.2 Mức độ sẵn sàng của các phương tiện, thiết bị trong giảng dạy và học tập (bảng, máy chiếu, micro…)
54321
17.1 Cấp Bộ môn & Giáo viên giảng dạy
17.2 Cấp khoa
17.3 Cấp trường

Xin cảm ơn sự cộng tác có trách nhiệm của SV!