TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KINH TẾ - LUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÔNG BÁO
V/v Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên dài hạn K50 (đợt 1)
(Phần thực tập tổng hợp)
 
Sinh viên Khoá 50 (bao gồm cả sinh viên các khóa trước và song bằng) đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp (đợt 1), thực hiện thực tập tổng hợp theo kế hoạch sau:
1. Thời gian thực tập: Từ ngày 02/1/2018 đến ngày 26/1/2018.
2. Nộp Đơn đăng ký đơn vị thực tập (theo mẫu đính kèm) cho Giáo viên hướng dẫn thực tập trước ngày 05/01/2018 (sau ngày 05/01/2018 sinh viên không được thay đổi tên đơn vị thực tập).
3. Hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp với nội dung và qui cách theo hướng dẫn của Nhà trường và của Khoa. 
4. Nộp báo cáo thực tập về Bộ môn cho Giáo viên hướng dẫn trước ngày 29/01/2018.    
Hà nội, Ngày 21/12/2017
Trưởng khoa
 
 
 
 
PGS.TS Hà Văn Sự