Tắt QC... [X]
Menu

Thông báo về việc thực hiện Thông tư quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật : 28/08/2018
Lượt xem: 1839

         

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TH­ƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                               
      Số: 748a /TB - ĐHTM - CTSV                                                                          Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014
 
 
                                                                                       THÔNG BÁO
 
Về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT- BGDĐT- BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài         chính Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
 
 
            Kính gửi:            - Các Khoa chuyên ngành, khoa Đào tạo Quốc tế
- Phòng Kế hoạch Tài chính
 
Căn cứ quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ - TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT - BGDĐT - BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ - TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học,
Ban Giám hiệu trường Đại học Thương mại thông báo việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học đại học, cao đẳng chính quy tại trường Đại học Thương mại từ năm học 2014 - 2015 như sau:
 
I. Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách
 
1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
2. Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.
3. Chính sách này không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
 
II. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.
 
III. Trình tự, thủ tục và hồ sơ
1. Trong vòng 30 ngày kể từ khi khai giảng năm học, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập nộp hồ sơ về trường Đại học Thương mại (qua Phòng Công tác Sinh viên)
Hồ sơ gồm (2 bộ):
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu đơn theo phụ lục I của Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT- BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (Bản sao có công chứng);
- Giấy khai sinh (Bản sao có công chứng);
2. Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học.
Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập ở kỳ tiếp theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên ngành, khoa Đào tạo Quốc tế thông báo cho sinh viên biết các quy định của Bộ, của Trường về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
2. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2014.
3. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng từ 01 tháng 01 năm 2014.
4. Từ năm 2015 trở đi, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập chỉ được chi trả từ ngày trường Đại học Thương mại nhận đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.
5. Việc hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 cấp 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 cấp 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.
6. Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực. Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì nhà trường sẽ thực hiện khấu trừ  số tiền tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại.
Thông báo này được thực hiện từ năm học 2014 - 2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh với Ban Giám hiệu (qua phòng Công tác Sinh viên) để kịp thời giải quyết.
 
 
Nơi nhân:                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu VT, P.CTSV  
                                                                                                            (Đã ký)
 
 
                                                                       
                                                                                    PGS, TS Nguyễn Thị Bích Loan
 
Thông báo về việc thực hiện Thông tư quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​