Tắt QC... [X]
Menu

Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Cập nhật : 28/08/2018
Lượt xem: 1456

Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Kinh tế; nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học;

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
 
 
1. Tên chuyên ngành:
          Tên tiếng Việt: Quản lý kinh tế 
          Tên tiếng Anh: Economic Management
 
2. Trình độ đào tạo: Đại học
 
3. Yêu cầu về kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế /chuyên ngành Quản lý kinh tế đạt chuẩn kiến thức sau:
Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Kinh tế; nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học;
Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản lý kinh tế, bao gồm: Kiến thức về lịch sử và tầm ảnh hưởng của các học thuyết kinh tế; toán học trong quản lý kinh tế và kinh doanh; những nguyên lý cơ bản về kinh tế học, quản lý kinh tế, thống kê, kinh doanh quốc tế, quản lý tài chính - tiền tệ, thương mại điện tử và marketing kinh doanh;
Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về kinh tế và quản lý kinh tế, bao gồm những kiến thức về kinh tế học ứng dụng trong quản lý, kinh tế công, kinh tế phát triển và những kiến thức cơ sở về kinh tế và quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô;
Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản lý kinh tế  ở cả tầm vĩ mô và vi mô, bao gồm những kiến thức về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế - xã hội, kinh tế và quản lý nhà nước về thương mại, tài nguyên và môi trường; pháp luật trong quản lý kinh tế; kinh tế và quản lý doanh nghiệp; những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ, đầu tư...
Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Thương mại và các trường thuộc khối ngành kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh, bao gồm những kiến thức về kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng và quản trị kinh doanh.
 
4. Yêu cầu về kỹ năng  
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành kinh tế và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành quản lý kinh tế. Cụ thể:
 
4.1. Kỹ năng cứng
- Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công cụ quản lý nhà nước đến các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế;
- Kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;
- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích các vấn đề kinh tế, hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp;
- Kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức và quản lý chính sách kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp;
- Kỹ năng tổng hợp và lập báo cáo các vấn đề nghiên cứu về kinh tế và quản lý trong kinh tế ở các cấp độ khác nhau của nền kinh tế và tại doanh nghiệp;
- Kỹ năng sử dụng các phương pháp định lượng và định tính trong phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế.
 
4.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của Trường tại Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 (tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành /chuyên ngành đào tạo;
- Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế;
- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; Diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình.
 
5. Yêu cầu về thái độ
Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ, hành vi sau:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Luôn đề cao ý thức nghề nghiệp;
- Có ý thức quan tâm đến cộng đồng. Tích cực phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn kinh tế và quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô của nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra;
-  Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh và tinh thần học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân;
- Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc. Có năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh, hội nhập và phát triển.
 
6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành kinh tế /chuyên ngành quản lý kinh tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:
6.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:
Tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, thương mại các cấp:
- Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô;
- Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế và thương mại, quản lý tài nguyên và môi trường;  
- Bộ phận tổ chức triển khai, theo dõi và thực thi hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế;
- Bộ phận nghiên cứu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vĩ mô và dự án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội;
- Bộ phận đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp theo địa bàn và ngành hàng; 
Tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế:
- Bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp;
- Bộ phận triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
- Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp;
6.2. Các cơ quan và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội việc làm phù hợp:
- Các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tới quản lý kinh tế của các bộ, ngành ở TW, các sở ngành ở địa phương; Các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế và quản lý kinh tế.
- Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.
 
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
- Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài;
- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.
 
8. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra đã tham khảo
8.1. Các chương trình, tài liệu trong nước
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010.
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015).
- Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam (2012), Luật Giáo dục đại học.
- Trường Đại học Thươnng mại (2013), Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ- ĐHTM ngày 16/08/2013).
- Trường Đại học Thương mại (2017), “Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngành Kinh tế /chuyên ngành Quản lý kinh tế”, Hệ đào tạo Đại học chính qui (Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-ĐHTM ngày …/…./2017).
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2014), Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/01/2014).
- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (2014), Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 26/05/2014).
8.1. Các chương trình, tài liệu nước ngoài
- E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östund, D. Brodeur (2007), Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach, Springer - Verlag, New York.
CDIO Introductory Workshop Handbook, 09/2009 (www.cdiofallmeeting2009.fi/materials).
- Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network); Chuẩn đầu ra, trường Đại học Kentucky - Hoa Kỳ; Chuẩn đầu ra, trường Đại học Sydney - Úc.
Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
(4/5)

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tư vấn

Khảo sát

097 9952.066‬​​